Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

Pedagog szkolny

luty 2nd, 2012

Pedagog szkolny Elżbieta Kudyba zaprasza na rozmowy zarówno uczniów jak i ich rodziców do pokoju nr 33 w nowej części szkoły, w dniach:

 

DYŻURY PEDAGOGA SZKOLNEGO ELŻBIETY KUDYBY

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Poniedziałek

9.00 – 12.00

Wtorek

11.00 – 13.00

Środa

10.00 – 12.00

Czwartek

10.00 – 12.00

Piątek

11.00 – 13.00

 

Zachęcam do korespondowania za pośrednictwem poczty elektronicznej

mój adres e-mailowy – kudyba.elzbieta@o2.pl

Pedagog szkolny ze względu na charakter swojej pracy ma swego rodzaju szczególną misję do spełnienia w procesie wychowawczym młodego pokolenia. Najogólniej można powiedzieć, że celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska z jakiego wywodzą się uczniowie.

Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami a także innymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w rejonie swojego działania.

Główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.

Do bardziej szczegółowych zadań pedagoga można m.in. zaliczyć:

 • dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole,
 • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
 • poznawanie trudności wychowawczych i dydaktycznych uczniów,
 • roztoczenie opieki nad uczniami trudnymi, niedostosowanymi, społecznie zagrożonymi negatywnym oddziaływaniem środowiska,
 • systematyczne konsultacje z wychowawcami klas w sprawie uczniów przejawiających różnorakie zaburzenia i natychmiastowe podejmowanie wszelkich działań o charakterze interwencyjnym,
 • praca indywidualna z uczniem trudnym, zagrożonym i niedostosowanym społecznie,
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci ,
 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstających na tle nawarstwiających się trudności i niepowodzeń szkolnych ,
 • udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu kłopotów dotyczących interakcji koleżeńskich,
 • udzielanie porad i pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • diagnozowanie środowiska wychowawczego,
 • współpraca z Gronem Pedagogicznym, Dyrekcją Szkoły, Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców, pielęgniarką, księdzem, 
 • współpraca z instytucjami wspierającymi oddziaływania wychowawcze szkoły: policją, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubaczowie, Sądem Rodzinnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narolu, itp., Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Narolu,
 • organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych uczniom mającym trudności w nauce,
 •  organizowanie opieki materialnej uczniom z rodzin przeżywających trudną sytuacją materialną,
 • branie czynnego udziału w szkoleniach, warsztatach, współpraca z innymi pedagogami szkolnymi.

Pedagog szkolny nie prowadząc zajęć dydaktycznych cieszy się większym zaufaniem uczniów i może bardziej obiektywnie spojrzeć na ich problemy oraz w pełni zaangażować się w ich rozwiązanie. Nasi wychowankowie są narażeni na wiele pokus, gdyż żyją w czasie ogromnych zagrożeń. Jak radzić sobie z natrętnym kolegą ze starszej klasy? Jak odmówić papierosa, czy puszki piwa na dyskotece? Jak radzić sobie ze stresem i wieloma innymi problemami? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi może uczeń znaleźć w zaciszu gabinetu pedagoga.

Błędnym jest stwierdzenie, że pedagoga w szkole znają tylko łobuzy. Pedagog jest potrzebny wszystkim dzieciom. Pamiętać należy, że nie jest jednak cudotwórcą i wielu spraw nie rozwiąże bez pomocy innych nauczycieli, dyrekcji i rodziców

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej